บริการของเรา

Our Service

BioFusion เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด โดยเรามีบริการครบวงจร มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจโรงงานก่อนติดตั้งไปจนถึงขั้นตอนการใช้งาน เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะสามารถใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

Our Service

BioFusion เป็นบริษัทที่ให้บริการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด โดยเรามีบริการครบวงจร มีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ตั้งแต่ขั้นตอนการสำรวจโรงงานก่อนติดตั้งไปจนถึงขั้นตอนการใช้งาน เพื่อให้คุณมั่นใจว่าจะสามารถใช้เชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

BioFusion เป็นเชื้อเพลิงที่ผู้ใช้รู้สึกสะดวก

เนื่องจากระบบการจัดเก็บได้ถูกออกแบบการจัดเก็บภายใต้ระบบปิดแบบสมบูรณ์

BioFusio เป็นเชื้อเพลิงที่ผู้ใช้รู้สึกสะดวก
เนื่องจากระบบการจัดเก็บได้ถูกออกแบบการจัดเก็บภายใต้ระบบปิดแบบสมบูรณ์

The Opportunity for "Fully-Closed System"

BioFusion ที่ขนส่งไปยังลูกค้านั้น จะถูกจัดเก็บในไซโลของลูกค้า ก่อนจะถูกส่งผ่านระบบลําเลียงไปยังเตาในระบบปิด ซึ่ง BioFusion จะถูกพ่นเป็นละอองภายในเตาเผาเพื่อเผาไหม้และนําความร้อนที่เกิดขึ้นไปใช้ในโรงงาน สําหรับขี้เถ้า จากการเผาไหม้ จะถูกจัดเก็บในไซโลเพื่อรอการกําจัด โดยบริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด จะให้บริการ กําจัดขี้เถ้า ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ซึ่งทางบริษัทฯ สามารถนําไปใช้ประโยชน์หลังจากผ่านกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ช่วยลดปัญหา PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

The Opportunity for "Fully-Closed System"
BioFusion ที่ขนส่งไปยังลูกค้านั้น จะถูกจัดเก็บในไซโลของลูกค้า ก่อนจะถูกส่งผ่านระบบลําเลียงไปยังเตาในระบบปิด ซึ่ง BioFusion จะถูกพ่นเป็นละอองภายในเตาเผาเพื่อเผาไหม้และนําความร้อนที่เกิดขึ้นไปใช้ในโรงงาน สําหรับขี้เถ้า จากการเผาไหม้ จะถูกจัดเก็บในไซโลเพื่อรอการกําจัด โดยบริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จํากัด จะให้บริการ กําจัดขี้เถ้า ดังกล่าวให้แก่ลูกค้า ซึ่งทางบริษัทฯ สามารถนําไปใช้ประโยชน์หลังจากผ่านกระบวนการต่างๆ ในอุตสาหกรรม ก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ช่วยลดปัญหา PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

Our Service