บทความที่น่าสนใจ

บทความทั้งหมด

ISO ของบริษัท

บริษัท มีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพ รักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้ได้ตามมาตรฐานสากล จนได้รับ การรับรอง ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018 จาก URS

Bio Fusion คืออะไร?

BioFusion คือ พลังงานเชื้อเพลิงสะอาด ทางเลือกใหม่ของภาคอุตสาหกรรม โดยในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญภาวะซบเซา ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมองหาทางเลือกพลังงานเชื้อเพลิงใหม่ เพื่อลดต้นทุนให้กับธุรกิจได้มากกว่าเดิม

การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมตั้งอยู่บนแนวคิดความสมัครใจของสถนประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบใน 5 ระดับ

ความสำคัญของพลังงานทางเลือก

พลังงานทางเลือก ถือเป็นทรัพยากรอีกหนึ่งประเภทที่มีความสำคัญกับชีวิตประจำวัน แต่ด้วยจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้การใช้พลังงานยิ่งเพิ่มขึ้นด้วยตามลำดับ และอีกสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นจากการเข้ามาของเทคโนโลยีจะทำให้เกิดการพลิกโฉมรูปแบบพลั

การใช้ประโยชน์จากเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เชื้อเพลิงจากธรรมชาติ คือ เชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากพืช จากสัตว์ (เชื้อเพลิงชีวมวล) หรือการทับถมของซากพืช ซากสัตว์ เป็นเวลานับล้านๆ ปี (เชื้อเพลิงฟอสซิล) จนกลายเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ได้แก่ ถ่านหิน ปิโตรเลียม

พลังงานทดแทน มีความสําคัญอย่างไร

พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่ใช้แทนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นพลังงานหลักที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบัน พลังงานทดแทนแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ